X

Leveringsvoorwaarden

Garantie

NL

Algemene Voorwaarden & Garanties

WUHAN IPASON TECHNOLOGY CO., LTD. (IPASON) hanteert de onderstaande garantie bepalingen.

1. Garantiedekking

1.1 Deze garantiebepalingen, verder de: “Garantiebepalingen” kennen u bepaalde aanspraken jegens Ipason toe (zie ook “Uitzonderingen” en “Beperkingen” in Sectie 2). Lees de Garantiebepalingen zorgvuldig door. Indien u een aanspraak jegens Ipason maakt ingevolge de Garantiebepalingen, wordt u geacht de garantiebepalingen te hebben begrepen en aanvaard. Ipason wijst u er op dat consumenten krachtens nationale wetgeving wettelijke rechten hebben betreffende de verkoop van consumptiegoederen. Mogelijk heeft u dan ook, onafhankelijk van de Garantiebepalingen, gelijke, andere en/of verderstrekkende aanspraken jegens degene die u het Ipason product heeft verkocht. De Garantiebepalingen laten dergelijke aanspraken onverlet.

Toepasselijke consumentenrechten met betrekking tot de verkoop van consumentenproducten worden door deze garantie niet uitgesloten, beperkt of opgeschort. Een voorbeeld: Consumenten hebben recht op ten minste 24 maanden garantie vanaf de datum van aankoop - ongeacht wat er op garantiekaarten of ander materiaal staat vermeld.

1.2 De garantie van Ipason ziet uitsluitend op het geval dat een Ipason Product, inclusief originele Ipason onderdelen en bestanddelen (opties en toebehoren) die zijn geïnstalleerd in uw Ipason product ten tijde van de koop, hierna gezamenlijk te noemen het: “Systeem”, dat voor het eerst wordt verkocht aan een eindgebruiker in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, hierna te noemen het: “Territoir”, bij normaal gebruik gedurende de toepasselijke garantieperiode niet vrij is van gebreken in materiaal en/of vakmanschap. De toepasselijke garantieperiode is vermeld op de specifieke (product)documentatie zoals die is gevoegd bij het Systeem, verder de: “Garantiekaart”, die behoort tot de Garantiebepalingen.

De klant is verantwoordelijk voor het weigeren of accepteren van een Ipason product dat als nieuw wordt verkocht met een verbroken Ipason beveiligingszegel, en het melden daarvan aan de verkoper.

Als de klant een Ipason product met een verbroken zegel accepteert, geeft hij daarmee aan dat hij akkoord gaat met een gewijzigde (verminderde) garantie voor een dergelijk product in vergelijking met de standaardvoorwaarden die gelden voor een nieuw Ipason product.

1.3 Iedere software die wordt geleverd bij, in en/of op het Systeem, inclusief het besturingssysteem, is verschaft “in de staat waarin het zich bevindt”. Ipason garandeert noch de ononderbroken en/of foutloze werking van dergelijke software bij, in en/of op het Systeem noch dat dergelijke software voldoet aan uw verwachtingen en/of eisen.

1.4 De garantie van Ipason bestaat er uit dat in het geval zoals genoemd in artikel 1.2 van de Garantiebepalingen Ipason, naar eigen discretie, het defecte Systeem of onderdelen daarvan, voor zover deze vallen onder de garantie, zal repareren en/of vervangen door middel van nieuwe en/of gereviseerde onderdelen en/of Systemen. In het geval Ipason er voor kiest om gereviseerde onderdelen en/of Systemen te gebruiken, zullen de prestatiekarakteristieken daarvan gelijk zijn aan die van nieuwe producten. Alle ingevolge de garantie vervangen onderdelen en Systemen worden eigendom van Ipason.

1.5 De periode dat aanspraak kan worden gemaakt op garantie ingevolge de Garantiebepalingen, vangt aan op de datum van aankoop van het Ipason product. U dient uw originele factuur (aankoopbon) te bewaren, aangezien de daarop vermelde datum van aankoop uw bewijs is

van de datum van aankoop.

1.6 De garantie zal worden verleend met gebruikmaking van de primaire taal van de lidstaat van de Europese Economische Ruimte van waaruit het verzoek om garantie wordt gedaan. Het is mogelijk dat garantie reparatie en/of herstelwerkzaamheden met betrekking tot taalaspecten van uw Systeem (zoals toetsenborden en software) niet zullen kunnen worden uitgevoerd met gebruikmaking van een andere taal dan de primaire taal van de lidstaat van de Europese Economische Ruimte van waaruit het verzoek om garantie is gedaan.

2. Uitzonderingen en Beperkingen

De garantie kent de volgende uitzonderingen en beperkingen:

2.1 Uitzonderingen

Van garantie ingevolge de Garantiebepalingen is uitgezonderd:

2.1.1 ieder product dat niet is gefabriceerd door of voor Ipason, of dat voor het eerst aan een eindgebruiker is verkocht in een land buiten het Territoir;

2.1.2 ieder product dat beschadigd of defect is geraakt als gevolg van:

2.1.2.1 gebruik van het Systeem anders dan voor het normale doel, waaronder, niet limitatief, dient te worden verstaan, het gebruik van het Systeem in afwijking van de voorschriften uit de gebruiksaanwijzing die bij het Systeem hoort, en/of enige ander misbruik en/of nalaten met betrekking tot het Systeem;

2.1.2.2 wijziging van het Systeem met gebruik van onderdelen die niet gefabriceerd en/of verkocht zijn door Ipason;

2.1.2.3 dienstverlening en/of reparatie door een ander dan Ipason of een door Ipason geautoriseerde dienstverlener, verder te noemen: “Ipason Authorized Service Provider”;

2.1.2.4 niet-deugdelijke verpakking bij het verzenden van het Systeem naar Ipason of naar een Ipason Authorized Service Provider; en/of

2.1.2.5 niet-deugdelijke installatie van niet van Ipason afkomstige producten (zoals geheugenkaarten en software).

2.1.3 verlies van, alsmede schade aan software, gegevens en/of verwijderbare opslagmedia. U bent zelf verantwoordelijk voor het opslaan (waaronder het maken van reservekopieën) van software, gegevens en verwijderbare opslagmedia. Wees er op bedacht dat Ipason er voor kan kiezen om het Systeem dat onder garantie wordt aangeleverd, te vervangen door een (her)gefabriceerd product van dezelfde kwaliteit, en dat derhalve door u op uw originele Systeem opgeslagen gegevens kunnen worden verwijderd en/of permanent ontoegankelijk voor u kunnen worden;

2.1.4 verbruiksonderdelen, dat wil zeggen onderdelen die periodiek dienen te worden vervangen gedurende het normale verloop van het gebruik van het Systeem;

2.1.5 kleine of ondergeschikte gebreken aan LCD beeldschermen die optreden in Systemen die zijn uitgerust met LCD beeldschermtechnologie, daarvan uitgezonderd de situatie dat cumulatief:

  1. sprake is van meer dan vier (4) defecte beeldpunten (“pixels”) per miljoen beeldpunten op het betreffende LCD beeldscherm; én
  2. er, in het geval het beeldscherm wordt verdeeld in negen (9) gelijke rechthoekige vlakken, sprake is van méér dan één defect beeldpunt in het middelste rechthoekige vlak van het LCD beeldscherm.

2.2 Beperkingen

2.2.1 Als u een beroep doet op garantie op grond van de Garantiebepalingen, stemt u er mee in dat reparatie en/of vervanging, voor zover toepasselijk op grond van de Garantiebepalingen, jegens Ipason en de ondernemingen tot wie Ipason in concernverband staat en/ of van wie Ipason een dochtermaatschappij is, uw enige aanspraak vormt met betrekking tot het geval als genoemd in artikel 1.2 van de Garantiebepalingen.

3. Verkrijgen van garantie

Voor het melden van garantieaanspraken en het verkrijgen van garantie, verwijst Ipason naar de contactinformatie zoals vermeld op de Garantiekaart. U kunt tevens de internetpagina http://ipason-europe.com/support bezoeken.

Voordat u uw Ipason product retourneert voor service, moet u ervoor zorgen dat u een back-up heeft gemaakt van alle gegevens en programma’s, en dat u alle vertrouwelijke en/of persoonlijke informatie of programma’s (hierna ‚Gegevens‘ genoemd) van het product hebt verwijderd. Ipason kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, enige beschadiging of onthulling van Gegevens waarover zij geen controle heeft, of die het gevolg is van het handelen of niet-handelen van derden, noch voor het herstel of de herinstallatie van Gegevens.

Tevens dient u het aankoopbewijs, verpakking en verpakkingsmateriaal in ordentelijke staat te bewaren.

Retourzendingen/reparaties dienen altijd verzonden te worden in de oorspronkelijke verpakking en verpakkingsmaterialen.

BEPERKTE GARANTIE KAART

PRODUCT GARANTIEPERIODE EN -TYPE

Fabrieksgarantie : 3 jaar @ Mail in(*)

(*) Mail-in: De klant verstuurt het apparaat naar het reparatiedepot van Ipason. Nadat de reparatie is afgerond, stuurt Ipason de unit terug naar de klant.

Indien de monitor tegelijkertijd met een Ipason desktop computer wordt aangeschaft (dezelfde order of factuur), gelden voor de monitor dezelfde garantiebepalingen als voor de Ipason desktop.

Om voor een kosteloze verzending naar een erkend Ipason Repair Center in aanmerking te komen dient de consument eerst met het Ipason Contact Center contact op te nemen. Na reparatie wordt het product kosteloos geretourneerd.

Garantie-uitbreiding

Voor meer informatie over of om één van de opties voor garantie-uitbreiding te bestellen, bezoek de Ipason website of bel het corresponderende nummer in uw land.

Delen:
Contact

Ipason Europe BV

Eusebiusbuitensingel 3
6828 HS Arnhem

T. +31(0)6 476 95 215
E. info@ipason.nl

Juridische informatie

Algemene voorwaarden

Website door InterXL